Integritetspolicy

Eftersom vi hanterar dina personuppgifter har vi skapat denna integritetspolicy som informerar om hur vi behandlar dina uppgifter.

Kontaktinformation

Vilomix Sweden AB
Maskinvägen 3
245 34 Staffanstorp
Sverige

Behandling av personuppgifter
När den personuppgiftsansvarige ber dig att göra dina personuppgifter tillgängliga kommer den personuppgiftsansvarige att informera dig om det, och om syftet med registreringen. Du får information vid anmälan.

Den personuppgiftsansvarige använder uppgifter om dig i första hand för att fullgöra de avtal du tecknar med den personuppgiftsansvarige och i andra hand för att göra den personuppgiftsansvariges service bättre och säkerställa kvaliteten på den personuppgiftsansvariges produkter, tjänster och kontakt med dig.

De uppgifter som den personuppgiftsansvarige använder inkluderar till exempel:
Personuppgifter: Till exempel information du anger vid anmälan till nyhetsbrev, anmälan till event, jobbansökan eller kontakt som kund. Denna information kan inkludera namn, adress, e-post, telefonnummer och information om deltagande i evenemang etc.

Ytterligare information vid jobbansökningar inkluderar kön, födelsedatum, bild och den information som du väljer att dela med den personuppgiftsansvarige i din ansökan.

Vi kan komma att vidarebefordra dina uppgifter till relevanta konsoliderade företag i syfte att uppfylla de avtal som ingåtts med dig och för att optimera den personuppgiftsansvariges service.

Information om användningen av webbplatsen: information om vilka sidor du besöker på webbplatsen och din IP-adress, samlas i loggfiler och i Google analytics. Informationen används för att förbättra din upplevelse av den personuppgiftsansvariges webbplats och för teknisk felsökning. Information raderas kontinuerligt när den inte längre tjänar det ursprungliga syftet eller förlorar sin relevans.

Only relevant personal data is processed
Den personuppgiftsansvarige behandlar endast uppgifter om dig som är relevanta och adekvata i förhållande till de syften som definierats ovan. Syftet är avgörande för vilken typ av uppgifter om dig som är relevanta för den personuppgiftsansvarige. Detsamma gäller omfattningen av de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige använder. Den personuppgiftsansvarige använder inte fler uppgifter än de som behövs för detta specifika ändamål.

Endast nödvändiga personuppgifter behandlas
Den personuppgiftsansvarige samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att tillgodose den personuppgiftsansvariges ändamål. Utöver detta kan typen av uppgifter som samlas in och lagras, för den personuppgiftsansvariges affärsverksamhet, bestämmas i lagstiftning. Typen och omfattningen av de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige behandlar kan också vara nödvändig för att fullgöra en avtalsenlig eller annan rättslig förpliktelse.

Den personuppgiftsansvarige kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs
Den personuppgiftsansvarige kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga i förhållande till ändamålen för den personuppgiftsansvariges insamling, behandling och lagring av dina uppgifter.

Allmänna förfrågningar sparas tills den personuppgiftsansvarige har utfört dina önskade tjänster, dock inte längre än maximalt två år.

Ditt samtycke krävs innan den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter
Den personuppgiftsansvarige kommer att inhämta ditt samtycke innan dina personuppgifter behandlas för de ändamål som beskrivs ovan, såvida inte den personuppgiftsansvarige har ett lagligt krav på att samla in dem. Den personuppgiftsansvarige informerar dig om ett sådant krav och om den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att hantera dina personuppgifter.

Ditt samtycke är frivilligt och du kan när som helst återkalla det genom att kontakta den personuppgiftsansvarige. Använd kontaktuppgifterna ovan om du vill ha mer information.

Den personuppgiftsansvarige kommer inte att dela din personliga information utan samtycke
Om den personuppgiftsansvarige lämnar dina personuppgifter vidare till samarbetspartners och aktörer, t.ex. för marknadsföringsändamål inhämtas ditt samtycke och informerar om vad dina uppgifter kommer att användas till. Du kan när som helst mot denna typ av uppgiftsdelande. En överlåtelse till relevanta leverantörer kan dock som tidigare nämnts ske utan separat samtycke, bland annat i syfte att kunna fullgöra de avtal som ingåtts med dig och för att optimera den personuppgiftsansvariges service.

Den personuppgiftsansvarige efterfrågar inte ditt samtycke om den personuppgiftsansvarige är juridiskt skyldig att vidarebefordra dina personuppgifter, t.ex. som en del av rapporteringen till en myndighet.

Säkerhet
Den personuppgiftsansvarige skyddar dina personuppgifter och har interna regler om informationssäkerhet.

Den personuppgiftsansvarige har antagit interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras, från obehörigt avslöjande och mot obehörig åtkomst eller kännedom om dem.

Dina rättigheter
Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att få information om vilka uppgifter den personuppgiftsansvarige behandlar om dig, var de kommer ifrån och vad den personuppgiftsansvarige använder dem till. Du kan också ta reda på hur länge den personuppgiftsansvarige lagrar dina personuppgifter, och vem som tar emot uppgifter om dig i den mån den personuppgiftsansvarige lämnar ut uppgifter i Sverige och utomlands.

Åtkomsten kan dock begränsas för andras integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter hittar du ovan.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade
Om du anser att de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du ska kontakta den personuppgiftsansvarige och informera den personuppgiftsansvarige om, i vilka felaktigheter består och hur de kan korrigeras.

I vissa fall har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att radera dina personuppgifter. Detta gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka den personuppgiftsansvarige samlade in dem, kan du begära att få dem raderade. Du kan också kontakta den personuppgiftsansvarige, om du anser att hanteringen av dina personuppgifter strider mot lagar eller andra rättsliga skyldigheter.

När du kontaktar den personuppgiftsansvarige med en begäran om att få dina personuppgifter rättade eller raderade kommer den personuppgiftsansvarige att kontrollera om villkoren är uppfyllda och i så fall genomföra ändringar eller radering så snart som möjligt

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
Du har rätt att invända mot att de personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter. Du kan också invända mot att de personuppgiftsansvariga delar dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan använda kontaktuppgifterna ovan för att skicka ett invändningsuttalande. Om din invändning är berättigad ska den personuppgiftsansvarige vidta åtgärder för att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att överklaga
Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål direkt till den personuppgiftsansvarige. Ditt klagomål kan skickas via post eller mail (se kontaktuppgifter ovan). Du kan också klaga till de lokala GDPR-myndigheterna om vår behandling av dina personuppgifter.