Försäljnings- och Leveransvillkor

Datum: 2021-07-01
Vilomix Sweden AB
Org nr 556229-7985

Försäljning- och leveransvillkor nedan är gällande för handel med Vilomix Sweden AB om inte annat skriftligen överenskommits. 

1 Tillämpningsområde

1.1 Följande sälj- och leverantörsvillkor är tillämpade för handel mellan Vilomix Sweden AB (hädanefter ”Vilomix”) och Vilomix’s rörelsedrivande köpare (hädanefter Köparen), om inget annat avtalats muntligen. 

1.2 Köparen besitter ingen rätt att överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter i enighet med avtalade order och/eller avtal med Vilomix till en tredje part. 

2 Priser 

2.1 Alla avtalade priser är i svenska kronor och är exklusive moms fritt från fabrik.

2.2 Avräkning sker till Vilomix’s dagspris på avhämtningsdagen, om inte annat är avtalat med särskilt skriftligt avtal mellan Vilomix och Köpare. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 

2.3 Vilomix är berättigade till att genomföra proportionella ändringar i avtalade priser mellan parterna, om det skulle ske förändringar i skatter och avgifter, inklusive men inte begränsande till importavgifter, fosforskatter samt råvaruavgifter. 

2.4 Vilomix är berättigade till att genomföra proportionella ändringar i avtalade priser mellan de olika parterna om Vilomix behöver ändra produktinnehåll eller produktionsmetod till följd av relevanta ändringar i rådande lagstiftning. 

3 Beställning av produkter

3.1 Produkter för avhämtning eller leverans måste beställas av Köparen senast 5 arbetsdagar innan önskad upphämtning/leveransdag. 
 

4 Leverans 

4.1 Eventuell leverans sker till den av Köparen angivna leveransadressen enligt Vilomix’s villkor för frakt, i det fall Köparen och Vilomix har avtalat om leverans i Vilomix regi. 

4.2 Risken och ansvaret för produkterna övergår från Vilomix till Köparen när produkterna är levererade till avtalad leveransadress. I händelse att leveransen inte kan genomföras till den avtalade leveransadressen på grund av icke körfast väg eller otillfredsställande underlag anses produkten vara levererad när produkten är lossad så nära den överenskomna leveransadressen som möjligt och i överenskommelse med Köparen. 

4.3 Köparen skall omedelbart efter leverans kontrollera att levererade varor överensstämmer med följesedelns innehåll. 

4.4 Ägarskapet till den levererade produkten förblir hos Vilomix fram tills att köpesumman samt skatter och avgifter betalats. 

4.5 Köparen är skyldig att förvara produkterna som levererats skyddade mot stöld, brand etc. tills full betalning av beställningen inklusive skatter och avgifter har genomförts och ägarskapet har helt övergått till Köparen. 

5 Volymer

5.1 Köparen är skyldig att ta emot avtalad volym på avtalad tidpunkt i överenskommelse med angiven order eller avtal mellan Köparen och Vilomix. 

5.2 Förändringar i Köparens produktion friar inte Köparen från sina skyldigheter enligt punk 5.1. 

5.3 Om Köparen inte följer vad som är avtalat enligt punkt 5.1 betraktas detta som en väsentlig överträdelse där Vilomix har rätten att upphäva ordern och/eller det avtal som följd av överträdelsen. Vilomix har även rätt att (I) förlänga differensavräkning av den mängd som Köparen avtalat i enlighet med vad som är avtalet, (II) hantera den kvarvarande volymen som annulerad (III) eller förlänga avtalet med Köparen (IIII) rätt till ersättning till följd av att köparen inte uppfyller sin del av avtalet. 

6 Kvalitet 

6.1 Produkten levereras enligt avtalat garantiinnehåll. Ytterligare information angående innehållsgarantier kan fås av Vilomix. 

6.2 Vilomox är berättigade att genomföra ändringar i avtalade innehållsgarantier om förändring i rådande lagstiftning sker som kräver sådana förändringar. 

6.3 Produkten levereras enligt rådande foderlagstiftning vid tidpunkten för leverans.

7 Dröjsmål 

7.1 Om Vilomix´s levererans av produkter försenas är köparen skyldig att skicka en rimlig och slutlig leveransfrist skriftligen till Vilomix. Om Vilomix levererar inom denna leveransfrist som köparen har lämnat, har köparen inte rätt att annullera den försenade beställningen och / eller kräva ersättning från Vilomix.

7.2 Om Vilomix inte företar leverans inom den rimliga och sista leveransfristen som köparen bestämmer enligt punkt 7.1, och om förseningen kan anses betydande för köparen, har köparen rätt att avbryta den försenade beställningen, vilket bara kan inträffa tills Vilomix har företagit leveransen. En försenad order berättigar inte köparen att annullera / avbryta framtida order och / eller handelsavtal.

7.3 Vilomix ansvar för förseningar är i alla tillfällen omfattade av punkt 11.1-11.5 nedan och därmed också begränsat i överensstämmelse härmed.

8 Köparens undersöktningsplikt 

8.1 Omedelbart efter leverans av produkterna ska köparen göra en tillräcklig undersökning av de levererade produkterna, kvantiteten och kvaliteten på produkterna samt kontrollera att medföljande följesedel och produktetikettens innehåll överensstämmer med Köparens beställning. 

8.2 I händelse av brister måste köparen omedelbart efter att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt brister i produkterna, och i alla fall senast inom 5 arbetsdagar efter att köparen har tagit emot produkterna, informera Vilomix skriftligen. Om köparen inte i god tid meddelar Vilomix om identifierade brister, förverkar köparen sin rätt att hävda standardrättigheter mot Vilomix avseende den berörda beställningen.

9 Brister 

9.1 I händelse av brister ansvarar Vilomix endast för brister i produkterna om köparen kan dokumentera att bristerna beror på brister eller försumlighet från Vilomix.

9.2 Om Vilomix är ansvarigt för fel i enlighet med dessa försäljnings- och leveransvillkor, har Vilomix rätt - efter eget val - att göra (i) efter leverans, (ii) återleverans och / eller (iii) ) meddela köparen en proportionell minskning av inköpspriset för den berörda beställningen. Vilomix meddelar köparen om den valda åtgärdsmetoden inom rimlig tid efter det att Vilomix har fått köparens skriftliga meddelande om brister enligt punkt 8.2. Vilomix måste utföra det valda åtgärden inom rimlig tid.

9.3 Om Vilomix inte åtgärdar bristen har köparen rätt att annullera den berörda beställningen. Fel i en beställning berättigar inte på något sätt Köparen att annullera / avbryta tidigare eller framtida order och / eller handelsavtal.

9.4 Vilomix ansvar för brister är ialla tillfällen omfattade av punkt 11.1-11.5 nedan och därmed också begränsat i överensstämmelse härmed.

10 Produktansvar 

10.1 Vilomix ansvar för personskador och skador på lös och fast egendom, som inte är avsedd för kommersiellt bruk och som beror på defekta produkter, regleras av den svenska produktansvarslagen som vid varje tidpunkt gäller. 

10.2 I alla fall av egendomsskador (t.ex. produktionsdjur) är Vilomix endast ansvarigt om köparen kan dokumentera att produktansvarsskadorna beror på fel och / eller vårdslöshet från Vilomix.

10.3 Om köparen har bidragit till att produktansvarsskador uppstått eller försämrats av detta, har Vilomix rätt att minska ersättningen till köparen proportionellt i förhållande till graden av köparens deltagande.

10.4 Vilomix ansvar för egendomsskador i kommersiell verksamhet är i samtliga fall täkta av punkt 11.1 - 11.5 nedan och begränsas därmed till SEK 5.000.000 per order. 

11 Ansvar

11.1 Under alla omständigheter är Vilomix maximala ansvar för köparens och / eller tredjeparts dokumenterade förluster begränsat till SEK 5.000.000 per order.

11.2 Vilomix ansvarar aldrig för köparens och / eller tredje parts indirekta förluster, inklusive, men inte begränsat till, rörelseförluster, tidsförlust och vinstförluster.

11.3 Om köparen annullerar en beställning kan Vilomix maximala ansvar dock aldrig överstiga värdet på den berörda beställningen.

11.4 Köparen är skyldig att ersätta Vilomix i den mån Vilomix hålls ansvarigt gentemot tredje part för en förlust för vilken Vilomix inte är ansvarig eller för vilken Vilomix har 
avstått från dessa försäljnings- och leveransvillkor.

11.5 Om en tredje part gör anspråk på en av parterna ska den parten omedelbart meddela den andra. Det ömsesidiga förhållandet mellan Vilomix och köparen styrs dock endast av dessa villkor.

12 Force majeure 

12.1 Följande omständigheter ger upphov till ansvarsfrihet i den mån de förhindrar att kontraktet fullgörs eller gör prestationen orimligt betungande; Arbetstvister, strejker, lockout, misslyckad leverans och andra omständigheter utanför parternas kontroll, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlingar, rekvisition, beslagtagande, uppror, upplopp, epidemier, pandemier och liknande situationer med force majeure och hardship situationer. 

12.2 Den part som åberopar någon av ovanstående omständigheter ska utan onödigt dröjsmål skriftligen meddela den andra parten om händelsens omständighet och avslut. 

12.3 Båda parter har rätt att annullera skriftliga beställningar och / eller handelsavtal mellan köparen och Vilomix genom skriftligt meddelande till den andra när fullgörandet inom rimlig tid blir omöjligt på grund av någon av de omständigheter som nämns i punkt 10.1.

13 Betalning

13.1 Köparens betalning- och avtalsvillkor anges enligt kontraktet, faktura eller kontoutdrag.
 
13.2 Vid försenad betalning kan Köparen debiteras en avgift för en påminnelser och dröjsmålsränta enligt gällande räntevillkor. 

13.3 Köparen har aldrig rätt att kvitta några fordringar mot Vilomix eller hålla tillbaka en del av köpeskillingen, såvida inte Vilomix skriftligen har accepterat detta i varje enskilt fall.

14 Tvister 

14.1 Tvister rörande Vilomix´s försäljning och leverans av produkter till köparen samt dessa försäljnings- och leveransvillkor, om parterna inte på annat sätt kan lösa tvisten, avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte skall vara Malmö och språket för förfarandet skall vara svenska. Om tvisten faller utanför Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut kompetensområde – vid tingsrätten i Lund.

STANDARDVILLKOR FÖR BEHANDLING AV 
PERSONUPPLYSNINGAR ALLMÄN EFTERLEVNAD AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GÄLLANDE GDPR

Information som utbyts enligt detta avtal behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftsförordningen och båda parter åtar sig att i allmänhet följa tillämplig lag inom detta område.

INSAMLING, LAGRING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av den registrerades information i detta avtalsförhållande baseras på artikel 6.1 i personuppgiftsförordningen. 1, B.
Datainsamling är främst för att uppfylla innehållet i detta avtal, säkerställa kvaliteten på den registeransvariges produkter, tjänster och målriktad marknadsföring.
Inga fler uppgifter samlas in och används än vad som behövs för det specifika syftet med avtalet. Dessutom kan lagstiftningen avgöra vilken typ av data som krävs för att samlas in och lagras för den registeransvariges affärsverksamhet. Behandlingen kan också vara nödvändig för att uppfylla en annan rättslig skyldighet.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter vad gäller de personuppgifter vi behandlar. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.
Dina rättigheter är följande: 
Rätt att få tillgång till personuppgifter: Du har rätt att få information om de uppgifter vi behandlar angående dig, tillsammans med andra detaljer.
Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv korrigerade.
Rätt till radering: Under särskilda omständigheter har du rätt att få data om dig raderad innan vår normala rutin raderar dem.
Rätt till begränsad behandling: Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att få behandling begränsad, kan vi bara behandla dina uppgifter - förutom lagring - med ditt samtycke eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk person eller för orsaker som viktigt allmänt intresse.
Rätt till invändning: Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot vår eller juridisk behandling av dina personuppgifter. Du kan också motsätta dig behandlingen av dina data för direkt marknadsföring.
Rätt till uppgiftsöverföring:Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt tillämpbart och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa data till en annan. 
Du kan läsa mer på Datainspektionens webbplats.

UPPGIFTER OM PERSONUPPGIFTER

Utlämnande av personuppgifter kommer inte att ske om det inte är en lagstadgad skyldighet eller ett uttryckligt skriftligt samtycke har erhållits.
Överföring till koncernföretag kan dock äga rum utan separat samtycke, med det primära syftet att kunna uppfylla de avtal vi ingår med dig och att optimera vår tjänst.
Om den registrerade delar sin elektroniska adress (e-post) som en del av avtalets ingående kan den registeransvarige använda adressen för användning i marknadsföringsmaterial. Det kommer att vara möjligt när som helst att vägra mottagande av detta material genom att följa instruktionerna i det inlämnade materialet.

SÄKERHET

Den registeransvarige skyddar den registrerades uppgifter och har interna regler för informationssäkerhet. Både organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder har 
genomförts, såväl som instruktioner som skyddar den registrerades personuppgifter mot att förstöras, förloras, ändras, mot obehörig publicering och mot obehörig åtkomst eller 
kunskap om dem.

KLAGOMÅL

Den registrerade har alltid rätt att lämna in ett klagomål direkt till den registeransvarige via hans / hennes huvudsakliga e-postadress, som visas på webbplatsen. Klagomål kan 
också göras till den lokala nationella tillsynsmyndigheten om den registeransvariges behandling av den registrerades personuppgifter.
För ytterligare information om behandling av personuppgifter, se ”Personuppgiftsspolicy” på företagets webbplats.